Kdo díla hodnotí

Díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené střechy. Své členy do poroty nominuje vyhlašovatel a partneři soutěže Zelená střecha roku 2020 z řad nezávislých odborníků.

 

Ing. Samuel Burian
Autorizovaný krajinářský architekt, spoluautor dokumentu Vegetační souvrství – „Standardy pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech“. Absolvent oboru zahradní a krajinářská tvorba na Vysoké škole zemědělské v Brně (1974) a postgraduálního studia tvorby a ochrany životního prostředí na Univerzitě Karlově (1978). Autorizovaný krajinářský architekt, znalec zapsaný u Krajského soudu v Praze pro obory ekonomika (oceňování ekologické újmy) a ochrana přírody (dendrologie, bezpečnostní diagnostika stromů). Svou profesní kariéru zahájil správou městských parků a lesů v lázních Poděbrady odkud později přešel do výzkumného ústavu v Průhonicích. Začátkem 90. let působil jako ředitel odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, později vedl pražský ateliér firmy Löw & spol., nyní je ředitelem znaleckého ústavu Arbonet.

Ing. Eduard Chvosta
Absolvent Střední zemědělské školy v Brně Bohunicích, po té studium MZLU na katedře zahradnictví. Pracoval dvacet let v Botanické zahradě hl. m. Prahy na pozici šéfzahradníka a náměstka pro rozvoj a koncepci. Od roku 2018 je zástupcem ředitele pro zahradnické obory na SOŠ Jarov a vedoucí detašovaného pracoviště pro výuku praxe zahradnických oborů. Působil jako Pedagog ČZU na katedře zahradní architektury, v současnosti pedagog praxe na Střední odborné škole Jarov. Lektor mnoha seminářů a přednášek v oboru botanika a zahradnictví. Odborný konzultant ZOO Praha ve věcech zeleně, přípravy a realizace expozic. Podílel se na přípravě a realizace několika střešních zahrad pro veřejný i soukromý sektor. Ocenění 2. místo a 1. místo v soutěži Zelená střecha roku. Příznivec přírodě blízkých řešení, moderních technologií a trvale udržitelných řešení s nízkými vstupními a výstupními „energiemi“.

Ing. Marek Novotný, Ph.D.
soudní znalec v oboru střech a stavebních izolací, autorizovaný inženýr a odborný asistent fakulty architektury ČVUT v Praze. Odborný garant portálu www.izolace.cz, soustřeďujícím informace z oboru stavebních izolací a stavební fyziky.  Vedoucí pracovník firmy A.W.A.L., s.r.o., expertní a projekční kanceláře založené v roce 1996.

 

Jakub Hrbek “…fanoušek energetických úspor, obnovitelných zdrojů a udržitelného rozvoje.”
Ředitel Sekce řízení národních programů, Státní fond životního prostředí ČR. Svá studia zasvětil energetice na fakultě Elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Po dokončení studií pracoval spolu se svým otcem v rodinné firmě zaměřené na instalaci tepelných čerpadel a malých větracích systémů do rodinných domů. Na Státní fond životního prostředí ČR nastoupil v roce 2010 na pozici specialisty obnovitelných zdrojů energie. Postupem času – krok za krokem – byl povýšen do pozice ředitele Sekce řízení národních programů. Ve své pozici je zodpovědný za řízení všech národních programů včetně programu Nová zelená úsporám, Národního programu životní prostředí a nově vznikajícího Modernizačního fondu. Je uznávaným expertem na energetické úspory, obnovitelné zdroje energie a udržitelný rozvoj.

 

Ing. arch. Marcela Kubů
Výkonná ředitelka AVMI. Vystudovala obor architektura a stavitelství na Stavební fakultě ČVUT, během studia nabírala zkušenosti v zahraničí – na University of Strathclyde ve Skotsku a University of Technology ve Vídni. V Asociaci výrobců minerální izolace (AVMI), kde zodpovídá za prosazování společných zájmů členů Asociace, je na funkci výkonné ředitelky od roku 2016. AVMI se věnuje vzdělávání v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů na českém trhu, tvorbě právních předpisů a technických norem nebo také prosazení a nastavení dotačních titulů podporujících zateplení domů. Architektura a design jsou jejím koníčkem a oboru se věnuje v rámci vlastní projekční praxe.

 

Ing. Eva Neudertová
Green busienss manažer v developerské společnosti Skanska Reality. Vodě a životnímu prostředí sídel se věnuje od studií oboru Inženýrství životního prostředí na Stavební fakultě ČVUT. Ve společnosti Skanska Reality je odpovědná za rozvoj udržitelnosti nejen na rezidenčních projektech, ale i v rámci změny způsobu práce společnosti, což v praxi znamená například implementaci nízkouhlíkové politiky do činnosti i produktu firmy a celého dodavatelského řetězce. V CZGBC se aktivně věnuje tématům zdravého bydlení, vody a veřejnému prostoru kolem budov. „Řadu aspektů kvalitního a udržitelného bydlení stále ještě neumíme kvantifikovat do peněz. Mnoho parametrů budov se ale netýká jen obyvatel domů, ale ovlivňuje i ostatní v blízkém či vzdáleném okolí. Hovoříme o tzv. pozitivních externalitách." Příklady řešení s takovými pozitivními dopady mohou být například využívání šedé vody, které Skanska Reality v bytové výstavbě použila v ČR jako první, minimalizace spotřeby vody a zavlažování dešťovou vodou či téma integrace zeleně do obálek budov. Téma udržitelnosti se pak snaží popularizovat v rámci přednášek odborné veřejnosti a spolupráci s vysokými školami.

 

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Hlavní partner:

Partner:

Mediální partner:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544